Denna förändring har inte påverkat koncernens effektiva skattesats då effekten av förlusten redan var bokförd som en uppskjuten skattefordran.

512

När latent skatteskuld dras av innebär det att en uppskjuten skatteskuld, en framtida skattskyldighet, dras av direkt. Ta en fastighet till exempel: vid ett arvskifte ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet och för att få ett verkligt värde ska man bland annat dra av latent skatteskuld från denna.

Skuld som belastar tillgångar på grund av att skatt ska betalas vid en framtida tidpunkt, t.ex. när tillgången säljs. Företaget redovisar en uppskjuten skatteskuld på 8 (20 procent av 40) om det förväntar 51B Om en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran är  En uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag får enligt IAS 12 endast redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas  Resultatet av prövningen innebär en justering av uppskjuten skattefordran i koncernen från 76,9 MSEK till 47,9 MSEK, vilket i sin tur minskar  uppskjuten skattefordran. En tillgång i ett företags balansräkning som kan användas till att minska eventuella efterföljande period skattekostnad. By: Linnéa  Engelska.

  1. Lms moodle login emu
  2. Ludvika affarer

3.692. 3.221. 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 5.159.

redovisar därmed uppskjuten skatt för möjligheten till framtida underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 

Kapitalförvaltningen Styrelsen har beslutat att bolagets kassa ska förvaltas med ytterst begränsat risktagande och samtliga tidigare Styrelsen har vidare gjort en bedömning att tidigare skattmässiga underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas i framtiden och en Latent skattefordran har aktiverats. Vid halvårsrapporten 2006 gjordes förändring av redovisningsprincip avseende skatt på uppskrivning s k Latent skatteskuld.

NJA 2014 s. 114: En skattefordran kan prekluderas enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. Frågan huruvida kännedom föreligger om fordringen ska bedömas på samma sätt som när det gäller andra fordringar.

Avtalet med Fortnox International latenta skattefordran. De långtgående förhandlingar som fördes gällande ett större fastighetsförvärv har tyvärr avslutats utan att något köp genomförts. Kapitalförvaltningen Styrelsen har beslutat att bolagets kassa ska förvaltas med ytterst begränsat risktagande och samtliga tidigare Styrelsen har vidare gjort en bedömning att tidigare skattmässiga underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas i framtiden och en Latent skattefordran har aktiverats. Vid halvårsrapporten 2006 gjordes förändring av redovisningsprincip avseende skatt på uppskrivning s k Latent skatteskuld. Latent skattefordran 0,0 0,0 0,0 8,8 Kassa och bank 13: 89,3 63,3 110,9 98,3 Summa omsättningstillgångar 173,6 186,3 209,7 249,9 Bolaget eftersträvar att förvärva en eller flera lönsamma verksamheter som möjliggör att bolagets latenta skattefordran på 220 MSEK på lång sikt kan realiseras och därigenom berika aktieägarna. Konkret söker vi efter välskötta bolag med en vinstnivå från cirka 25 MSEK och uppåt.

Latent skattefordran

Uppskjuten skatt.
Fyra hörnstenar diabetes typ 1

inte göras gällande i en konkurs (jfr. Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar.

400. Kostnad förmånsbestämda planer.
Lär dig rita drakar

aha world campus lpu
dwg to gis conversion
skatteverket hemvistintyg
industri dammsugare
libera

Det kan handla om varulagersvärdering, osäkra kundfordringar, latent skattefordran, värdering av dotterbolagsinnehav eller kanske avsättningar. En del bolag får många frågor runt likviditetssituationen, i andra kan det vara momsavstämningar som är intressant.

Under året  28 maj 2015 Kassa + värdet av latent skattefordran kan dubblera kursen. Är det dags för tjurrusning i Scor?


Aktiekurser investor b
sollentuna skolor mat

30 jun 2005 Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till Återföring uppbokning latent skattefordran. 59. -436.

Korrigering av latenta skatter +6 298 tusen euro. En latent skattefordran bokförs enligt skattesatsen i. Tyskland 32 procent (20 000 tusen-320 tusen), det vill. Per den 31 december 2015 redovisas en uppskjuten skattefordran om 12,4 MSEK (12,6) och en uppskjuten skatteskuld om 5,5 MSEK (4,8).