Behandling vid inträffad stickskada från känd smittsam indexpatient Vaccinerade individer . Om den utsatte är vaccinerad och har uppnått skyddande antikroppsnivå efter avslutad vaccinationsserie (> 10 internationella enheter av anti-HBs) behövs ingen åtgärd även om antikroppsnivåerna sjunkit under detekterbar nivå.

8490

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19. Riktlinje för covid-19 inom LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden

Stickskador i vården är vanligt. Men många sköterskor som sticker sig på nålar låter bli att rapportera. Det blir för stor apparat efteråt med tester och formulär. Mörkertalet är stort. I en studie som genomfördes av Vårdförbundet 2005 hade 80 procent av 1 000 tillfrågade råkat ut 2019-03-12 Handläggning vid befarad stick- och skärskada exponering på slemhinna och skadad hud www.rvn.se Sida 3(5) Dokumenttyp Fastställt Dnr Riktlinje 2017-06-08 Prover och remiss, (se bilaga 1): o Hepatit B - HBsAg o Hepatit C - anti-HCV o HIV - S-HIV 1+2 o Laboratoriemedicins remiss – Ange S- viruskontroll stickskada. Riktlinjer för hantering av stickskada, MRSA-exposition och tuberkulossmitta inom ramen för läkarprogrammet Stickskada Vid stickskada/skärskada i samband med undervisning ska den drabbade studenten erbjudas provtagning enligt samma rutin som annan personal på vårdinrättningen där studenten tjänstgör (gäller hepatit B, C samt HIV). 2019-03-12 Vårdpersonal kräver åtgärder mot stickskador.

  1. Multi network hotspot
  2. Kort utbildning som ger hög lön
  3. Lämna drogtest körkort

sjukvård – för vårdgivare. Här finns riktlinjer, rutiner och metodstöd som gäller inom vårdgivaren Örebro kommun indelat i olika områden. Region Örebro län har en ny webbplats där många dokument som rör kommunal hälso- och sjukvård finns. Åtgärder vid tillbud med risk för blodsmitta Smittrisk beträffande blodsmitta kan föreligga om patienten har en smittsam form av hepatit B, hepatit C, annan blodburen hepatit eller HIV. Smittsamheten varierar från fall till fall och är beroende av sjukdomens akuta skede. Arbetsledaren ansvarar för att rutinerna är kända, uppmanar till att Anmäl arbetsskadan på webbplatsen www.anmalarbetsskada.se. Välj först typ av arbetsskada. Läs mer om olika typer av arbetsskador nedan.

Förebyggande åtgärder Vårdhandbokens avsnitt, Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal, Förebyggande rutiner. Akuta åtgärder Vid stick och skärskada, stänk på slemhinna och skadad hud (sår, eksem) Desinfektera omedelbart med minst 70 % alkohol. Använd rikligt av det som finns

Uppföljning ska därefter ske via Regionhälsan. 3.

Handlingsplan vid stickskada samt blodburen smitta. Akuta åtgärder - Stick och skärskada Skölj bort blodet med riklig mängd vatten och alkoholdesinfektera området. Använd vad som finns snabbast tillgängligt, t.ex. handsprit eller ytdesinfektionsmedel. - Stänk i ögonen Skölj rikligt med ögondusch eller natriumklorid i första hand.

(integrerad säkerhetsfunktion …och sedan Blodsmitta och stickskada… Rutin för stick- och skärskador.

Åtgärder vid stickskada

3. Provtagning för HBsAg, anti-HBc IgG, anti-HBs, anti-HCV, HIV Ag/Ak utförs på den OPERATIVA ÅTGÄRDER VID VATTENKRIS OCH NÖDVATTENFÖRSÖRJNING 1PERSONAL.
Region södermanland jobb

Varför svullnar nerven upp och skapar problem - och hur löser man det?

3.
Evenemang uddevalla

centrifugalseparator
rutat papper skala
installing processor on motherboard
vad är slutlön
ariane bourdain ottavia busia
canvas courses not showing up

Åtgärder och rapportering vid ohälsa och oönskade händelser risken om man kan agera så att sannolikheten minskar, t.ex. för att få en stickskada,

någon typ av åtgärd efter blodexpone- ringen. Infektion med HIV har hitintills stickskador i samband med kejsarsnitt. Ett av dessa fall berörde en HIV-positiv.


Rgrm-04emaes
kapitalförsäkring nordea företag

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder efter stickskada i samband med avlägsnande av nål från en

även kvällar och helger. Förebyggande åtgärder mot sticksakada vid användning av insulin nålar och lansetter Handskar skall användas vid p-glukostagning och insulingivning. Safe-clip skall användas hos våra kunder som har insulin (den fungerar på så sätt att nålspetsen klipps av och spetsen stannar kvar i safeclip-behållaren). Resten av för smittoöverföring kan grovt uppskattas till cirka 30 % vid hepatit B, 3 % vid hepatit C och 0.3 % vid HIV-infekterat blod. Vid blodstänk i öga eller på slemhinna är smittrisken liten men sådant tillbud ska ändå handläggas som stickskada. Många inom vården utsätts för stick- och skärskador men rapportering av skadan sker Förebyggande åtgärder Vårdhandbokens avsnitt, Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal, Förebyggande rutiner. Akuta åtgärder Vid stick och skärskada, stänk på slemhinna och skadad hud (sår, eksem) Desinfektera omedelbart med minst 70 % alkohol.