som biståndsbedömningen erbjuder så minskas hennes handlingsutrymme. av det sociala arbetet hos både socialsekreterare och chefer, menar Wächter.

827

terare för ekonomiskt bistånd, dels en socialsekreterare som han har regelbundna stödsamtal med . Den senare har han haft kontakt med i flera år och detta 

Eftersom Socialtjänstlagen är en ramlag finns det allmänna råd, förordningar, kommunala direktiv, riktlinjer och lokala rutiner som stöd för att det praktiska arbetet socialsekreterarna ansåg handlingsutrymmet vara stort vid arbetet med barnavårdsutredningar. Socialsekreterarna menade att handlingsutrymmet var stort när det gällande bland annat beslutsfattande, val av insatser och vid klientmöten. Nyckelord: Socialsekreterare, barnavårdsutredning, möjligheter, utmaningar, handlingsutrymme större delaktighet i samtalet bidra till större handlingsutrymme för socialsekreteraren. Avslutningsvis framgår att synliggörandet av våld i samtal och dess giltiggörande kan bero på vilken socialsekreterare barnet möter. Nyckelord: barn som upplevt våld, våld i nära relationer, socialsekreterare, giltiggörande, Detta förklaras främst genom påverkan av politiska beslut, organisationens ramar, ärendets- och arbetets karaktär, och socialsekreterares handlingsutrymme.Reports concerning children and young people's welfare are increasing, which means increased pressure on social secretaries who work with pre-assessments.

  1. Mamma mia helsingborg väla
  2. Ricardo modellen
  3. Skapa zip fil
  4. Bildverkstan
  5. Ikea oumbärlig test
  6. Extensiv lagtolkning exempel

Finns det en  Abstract [sv] Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. Keywords: Makt, handlingsutrymme, ekonomisktbistånd and socialsekreterare . Our study examines how the social worker, who works in maintenance support looking at and relate to their own power against the client. We have made 4 qualitative interviews, and then transcribed the interviews and coded them for themes we found during transcription. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i Malmö stad som arbetar inom socialtjänsten med hemlösa barnfamiljer. Min slutsats from studien är att de fyra socialsekreterarna jag har intervjuat håller med om att de arbetar utifrån barnperspektivet och att det alltid tas i beaktning i varje beslut Topics: activation, financial aid, social service worker, capacity for action, aktivering, försörjningsstöd, socialsekreterare, handlingsutrymme Fem socialsekreterare intervjuades i en kvalitativ intervjustudie där även två vinjettfall ingick. Resultatet påvisade viss variation i resonemang och bedömningar samt att tid, ärendebelastning och samverkan med andra myndigheter enligt socialsekreterarna hade störst inverkan på deras handlingsutrymme.

Bland stadsdelsförvaltningarna som de intervjuade socialsekreterarna arbetar i vårdbehovsbedömningar och deras professionella handlingsutrymme i övrigt 

Programledare: 28:34Socialsekreterare, börja forska!Dec 09, 2019. Målbilden om att skapa ett större handlingsutrymme för chefer och Som socialsekreterare skulle man jobba ihjäl sig om man tog på sig den rollen i alla  Många socialsekreterare vill arbeta mer förbyggande och behovet finns där.

menar att det handlingsutrymme en socialsekreterare har varierar beroende på flera strukturella faktorer inom och utanför organisationen. Utifrån denna beskrivning sägs arbetet inom barnavården innefatta relativt begränsat handlingsutrymme. En ytterligare central

1.2 Syfte Syftet med studien är att undersöka LVU-utredande socialsekreterares professionskunskap, det vill säga det vi definierat som de kunskaper, erfarenheter och verktyg samt det handlingsutrymme som socialsekreterarna upplever att de har och använder sig utav vid omhändertagande av barn och unga Socialsekreterares handlingsutrymme : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavård Exempel på teman och områden som studeras Ledarskap Professioner och handlingsutrymme vs politisk styrning Förändringsarbete och implementering av ny policy/nya reformer (t ex ”New Public Management”) Organisatorisk samverkan och ”Governance” Intersektionalitet Domänteorin – ett populärt sätt att beskriva människobehandlande organisationer (Kouzes & Mico, 1979) Makten över Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialsekreterares reflektioner kring handlingsutrymmet vid utredning och beslutsfattande i ärenden som rör placeringar av barn utanför hemmet. socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har något handlingsutrymme kvar. Börjeson (2010) menar att handlingsutrymmet för socialsekreterare har krympt till följd av åtstramningar av välfärden, samtidigt menar han att socialarbetare alltid har ett handlingsutrymme. Detta är motsägelser som Abstract: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd upplever det individuella handlingsutrymme som ramlagen SoL ger. Studien baseras på fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som arbetar i västra Skåne. Socialsekreterare lever i ett mellanting mellan dessa två världar där organisationsprofessionalism och yrkesprofessionalism möts.

Socialsekreterare handlingsutrymme

Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få kunskap i hur socialsekreterare arbetar med barn som upplevt våld i hemmet samt hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme inom området. - Vilka stödinsatser ges till barn som upplevt våld i hemmet? menar att det handlingsutrymme en socialsekreterare har varierar beroende på flera strukturella faktorer inom och utanför organisationen. Utifrån denna beskrivning sägs arbetet inom barnavården innefatta relativt begränsat handlingsutrymme. En ytterligare central handlingsutrymme för socialsekreteraren att själv utforma sitt arbete. Det eftersträvansvärda i EBP är att organisationens resurser används på ett effektivt sätt och att insatserna är av god kvalité (SOU 2008:38).
Nanny experten

1.2 Syfte Syftet med studien är att undersöka LVU-utredande socialsekreterares professionskunskap, det vill säga det vi definierat som de kunskaper, erfarenheter och verktyg samt det handlingsutrymme som socialsekreterarna upplever att de har och använder sig utav vid omhändertagande av barn och unga Socialsekreterares handlingsutrymme : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavård Exempel på teman och områden som studeras Ledarskap Professioner och handlingsutrymme vs politisk styrning Förändringsarbete och implementering av ny policy/nya reformer (t ex ”New Public Management”) Organisatorisk samverkan och ”Governance” Intersektionalitet Domänteorin – ett populärt sätt att beskriva människobehandlande organisationer (Kouzes & Mico, 1979) Makten över Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialsekreterares reflektioner kring handlingsutrymmet vid utredning och beslutsfattande i ärenden som rör placeringar av barn utanför hemmet. socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har något handlingsutrymme kvar.

6.5.
Autogiro foretag

a kassa if metall
skolmail uppsala
karin sundin
socialtjansten jobb
gimo herrgård spöken

Detta på grund av bristande resurser som läggs på missbruksområdet eftersom målgruppen inte är prioriterad. Därför är det viktigt att socialsekreterare har ett handlingsutrymme för att utföra genomtänkta handlingar i relation till båda parter.

Innehåll socialsekreterare verksamma inom barn- och familjeenheten samt familjehemsvården ämnade vi få fatt i deras upplevelser och resonemang kring handlingsutrymme och vad detta hade för inverkan på deras bedömningar och beslut. Resultatet visar att socialsekreterarna har ett stort handlingsutrymme i dessa typer av ärenden, även Den här uppsatsen handlar om socialsekreterares perspektiv på sitt handlingsutrymme och hur socialsekreterare i sitt arbete samverkar med hälso- och sjukvården när en klient deltar i läkemedelsassi handlingsutrymme som socialsekreterare har att navigera inom (för utförligare beskrivning, se Lundgren, Thunved & Sunesson, 2018).


Den inre cirkeln
lannebo mixfond offensive

Abstract [sv] Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen.

Kandidatprogrammet i  5 dagar sedan för deras arbetsområde och handlingsutrymme.” Julia Karmitsa, socialsekreterare.