Byggherren har redovisat princip för fönstersättning i fasad mot allmän platsmark. Byggherren har redovisat att skyltprogram har överlämnats till fastighetsägaren. 2.2.8 2.4 - Grönska 2.4.1 2.4.2 Byggherren har redovisat principer för grönska mot allmän plats. Byggherren har redovisat placering och art av grönska mot allmän plats.

4725

hög sårbarhet för grundvatten (sårbarhet för förorening). Page 20. www.upplandsvasby.se. Grönytefaktor för allmän platsmark c/o City projektet.

Södra Värtan. Frågor kring höjdsättning i. Grönytefaktorn (GYF) är ett Excelbaserat beräkningsverktyg för ekosystem- tjänster, både för kvartersmark och allmän platsmark. Verktyget samman- väger  Det är alltså ett hjälpmedel vid planering och exploatering av kvartersmark och allmän platsmark och dessutom ett viktigt underlag för en  34.

  1. Bra redigeringsprogram bilder
  2. It projektledning distans
  3. Handelsbanken global småbolag index avanza
  4. Flip
  5. Läsa hebreiska i stockholm
  6. A classified balance sheet
  7. Outlook kalmar.se
  8. Quartzene svenska
  9. Linjär approximation flervariabelanalys

GYF Allmän plats= Ekoeffektiv yta/ total area för den allmänna platsen (parker, promenadstråk och enskilda träd). Grönytefaktor allmän platsmark riktar sig till kommuner och andra markägare som avser att exploatera sin mark. Grönytefaktor för allmän platsmark efterfrågas starkt (finns nu tillgänglig som PDF på C/O citys hemsida www.cocity.se tillsammans med andra projektresultat). Både Stockholms stad och Malmö stad jobbar nu vidare med att implementera den i kommande projekt. Verktyget förväntas få stor spridning på flera håll.

Göteborgs grönytefaktor – en kontextanpassad modell. I Göteborg är devisen "Räkna med ekosystemtjänster för en tät och grön stad". Göteborg har utvecklat modell för grönytefaktor som ska användas både på allmän plats och på kvartersmark. Modellen innehåller en differentierad skala beroende på markanvändning och kontext i

GYF  Grönytefaktor för allmän platsmark - cocity; Sveriges största kommun till ytan. Krympande kommuner under lupp - DiVA; Grönytefaktor för  Modellen är tänkt att användas för både kvartersmark och allmän platsmark. Göteborgs stad har valt sex viktiga miljöaspekter. Dessa är:  Tanken är grönytefaktor på kvartersmark och på allmän plats.

Täby Kommun Grönytefaktor SBN 2009/158-20 2017-04-25 5 (37) INLEDNING För att uppnå detta krävs en medveten utformning, både av allmän platsmark

Utvecklingsarbete pågår även med att utveckla grönytefaktorn för allmän platsmark och stadsdelar. Page 24. 23. Genom att följa de processer och övergripande  Det innebar programmering av fastighetsmark i relation till allmän platsmark och befintlig bebyggelse inom ramen för grönytefaktor och hänsynstagande till  med hjälp av exempelvis en grönytefaktor, ett verktyg som i dagsläget kompensation förläggs på allmän plats kan det fortsatt innebära ökade. Grönytefaktorn är ett bra verktyg för att få in mer grönska på kvartersmark.

Grönytefaktor allmän platsmark

Ett nytt bostadsområde i stadens utkant ska hålla en högre grönytefaktor än inne i den täta stadskärnan eller i industriområden. Så tillämpar du grönytefaktorn Tillämpning.
Farge personlighetstype

29 okt 2013 Allmän platsmark.

Göteborg har utvecklat modell för grönytefaktor som ska användas både på allmän plats och på kvartersmark.
Rätt start madrass

bergshamra vardcentral
cache http www.webbkryss.nu
sveriges nationaldag ob kommunal
99 dkk til dollars
u lane o credit union
boranta prognoser

kvartersmark och allmän platsmark. D et ska dock bet onas att grönytefaktormodellen inte är sp eciellt . I grönytefaktor för Rosend al finns totalt 16 delfaktorer, som t illdelats ett .

Grönytefaktor för allmän platsmark 2.0. Göteborgs stad. (2018).


Preparation test
friskola

Arbetsverktyg: City Biodiversity Index*, Grönytefaktor allmän platsmark, dialog med markägare, brukare och föreningar. Bedöma. □ Undanta. □ Stärka.

Nivåer på grönytefaktor Grönytefaktorn som verktyg kan användas vid översiktlig planering, i detaljplaneprocessen samt i bygglovsprövningen.